Oprócz zawodu Adwokata w swojej pracy zawodowej wykonuję również zawód Mediatora.
Jestem wpisana na listy Stałych Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Od 2019 r. jestem Kierownikiem Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Co to jest ta mediacja ?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony konfliktu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Zalety mediacji to m.in. szybkość postępowania, niższe niż sądowe koszty postępowania, minimum formalności, poufność, kontrola nad decyzją kończącą spór oraz możliwość zacho­wa­nia pra­wi­dło­wych relacji pomiędzy zwa­śnio­ny­mi stronami.

Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd, moc prawną na równi z wyrokiem Sądu powszechnego.

Lady Justice statue in law firm office