W związku z odbywającym się w dniach 12-16 października Tygodniem Mediacji Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach podjęło się zorganizowania mediacyjnych dyżurów telefoniczny.

Za sprawą ograniczeń stacjonarne dyżury adwokatów-mediatorów w Sądach, w ramach Tygodnia Mediacji, nie mogły się odbyć.

Inicjatywa jest związana z trudnym czasem w jakim niestety znaleźliśmy się. Epidemia COVID-19 dotyka wszystkich aspektów życia.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Zawód mediatora wykonują również adwokaci, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie zgodne ze standardami zawodowymi mediatorów.

Mediacja daje możliwość szybszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązania sporu niż droga sądowa. W mediacji jest dużo mniejszy formalizm niż w postępowaniu sądowym, strony sporu mogą się swobodnie wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i nie ma formalizmu dowodowego obowiązującego przed Sądem.

Poufność jej przebiegu jest chroniona prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa.

Strony sporu mają wpływ na wybór mediatora i wpływ na przebieg postępowania. Uczestnicy mediacji sami decydują o sposobie rozwiązania sporu i o warunkach ugody.

Mediacja jest szeroko wykorzystywana w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Co najważniejsze ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd, moc prawną na równi z wyrokiem Sądu powszechnego

Od kilku lat mediacja jako metoda rozwiązywania sporu jest szeroko promowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wprowadzono do porządku prawnego przepisy, które mają charakter obligatoryjny promujący mediacje.

Ta alternatywna metoda rozwiązywania sporu może stanowić lekarstwo na przepełnienie Sądów.

Przy Izbie Adwokackiej w Katowicach działa od kilku lat Centrum Mediacyjne.

Członkami Centrum są adwokaci, którzy posiadają stosowne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności. Mediacja jest prowadzona w sposób profesjonalny przez osoby, które posiadają wiedzę prawniczą. Adwokaci- mediatorzy- prowadzą mediacje zarówno na podstawie umowy jak również na podstawie skierowań sądów powszechnych.

Dodaj komentarz